Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

5322 eee2 500

Hong Kon color blocking, Justyna Zduńczyk

Reposted fromoolong oolong viaiblameyou iblameyou
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viafelicka felicka
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viaImaginationMika ImaginationMika
0548 f1b2 500
Reposted fromsunlight sunlight vianoticeable noticeable
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne vianoticeable noticeable

July 10 2015

7349 699b
6174 7e3c
Reposted fromkimik kimik viaelegie elegie
6937 8fe3
Reposted fromretaliate retaliate viairie irie

July 08 2015

9940 715b 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viatwarze twarze

July 05 2015

June 30 2015

cztery
5653 8469
Reposted fromscorpix scorpix viasensation sensation
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viasensation sensation
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink vianorwegianwood norwegianwood
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
1180 207c 500
Reposted fromCsengee Csengee viafelicka felicka

June 28 2015

1904 0ba1
0688 9600 500

bleeblu:

Today, today.

Reposted fromwestwood westwood viasensation sensation

June 14 2015

3468 8bf3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl