Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2018

3460 119f
Reposted fromlostinspace lostinspace viaosiaka osiaka
6125 fdd6 500
Reposted from777727772 777727772 viaosiaka osiaka
5875 0306 500
Reposted fromprzegrany przegrany viakateistrue kateistrue

January 31 2018

0899 49f5 500
Reposted from777727772 777727772 viakateistrue kateistrue

October 16 2017

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viatoffifee toffifee
6498 d504
4327 c034 500
Reposted frombrumous brumous viatoffifee toffifee
8790 d1bc 500
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viatoffifee toffifee
3550 eb6f
Reposted fromsiseniorita siseniorita viadontaskmewhy dontaskmewhy
Reposted fromroads roads viasensation sensation

June 06 2017

1320 25c4 500
  I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromIriss Iriss viapouler pouler
9766 63ed
Reposted fromzutrinken zutrinken viapolyphonicsoul polyphonicsoul
6588 f85c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl